English version
Ьdvцzцljьk a Galйriбban!

A Web Mыvйszeti Galйria az eurуpai festйszet йs szobrбszat 11-19. szбzad kцzepe idхszakбban keletkezett mыveinek virtuбlis mъzeuma, amely egyben kereshetх adatbбzis is. 1996-ban jцtt lйtre annak a reneszбnsz mыvйszetnek a bemutatбsбra, amely a 14. szбzadi itбliai vбrosбllamokban alakult ki, virбgkorбt a 15-16. szбzadban йlte йs ekkor terjedt el mбs orszбgokban is. A teljesebb бttekintйs cйljбbуl a gyыjtemйny kйsхbb a kцzйpkori elхzmйnyekre, tovбbbб a barokk йs rokokу folytatбsra is kiterjedt. A legъjabb bхvнtйsekkel pedig a neoklasszicista, romantikus, realista, йs vйgьl az impresszionista korszakok bemutatбsa is megtцrtйnt. Tovбbbi, a 20. szбzadra is kiterjedх bхvнtйst nem tervezьnk.

A gyыjtemйny rendelkezik a virtuбlis mъzeumok szбmos jellemzхjйvel. A lбtogatбs йlmйnyйt fokozzбk a tбrlatvezetйsek, amelyek a mыtбrgyak йs mыvйszek kцzцtti цsszefьggйsek megismerйsйt segнtik, a hбttйrben hallgathatу, vбlaszthatу korabeli zene, tovбbbб a dнjtalan kйpeslap kьldйsi lehetхsйg. Ugyanakkor a gyыjtemйny kielйgнti a lбtogatуk arra vonatkozу igйnyйt, hogy kйpi ilusztrбciуkkal egyьtt egy helyen talбljбk meg a keresett mыvйszeti йs tцrtйneti informбciуt. A - nem szovбnyos felйpнtйsы - kereshetх adatbбzist glosszбrium egйszнti ki, amely a bemutatott korszakhoz kapcsolуdу tцrtйnelmi szemйlyekre йs esemйnyekre, mыvйszeti centrumokra, valamint az eredeti mыveket birtoklу mъzeumokra йs templomokra vonatkozу rйszletes informбciуt tartalmaz.
Guercino: A festйszet йs szobrбszat allegуriбja (1637)

A Web Mыvйszeti Galйriбt szabad hozzбfйrйsы mыvйszettцrtйneti forrбskйnt elsхsorban tanбrok йs diбkok szбmбra hoztuk lйtre, mъzeumokhoz, vagy mбs mыvйszeti intйzmйnyekhez kцzvetlenьl nem kapcsolуdу magбnkezdemйnyezйskйnt. Mindent elkцvetьnk azonban annak йrdekйben, hogy megfelelх szakirodalom felhasznбlбsбval biztosнtsuk a tartalom minхsйgйt йs hitelessйgйt.

Meggyхzхdйsьnk, hogy tцbb cйlt is szolgбlhat egy ilyen gyыjtemйny, amely kiegyensъlyozott arбnyban tartalmaz egymбssal цsszekapcsolt kйpi йs szцveges informбciуt. Elsхsorban is, lehetхsйget ad a mыalkotбsok йlvezetйre, egyszerre pуtolva egy tбvoli mъzeumban meg nem tehetх lбtogatбst йs kedvet keltve az eredeti mыtбrgy megtekintйsйre. Ugyanakkor hatбsosan kiegйszнtheti a szokбsos oktatбsi eszkцzцket az oktatбs kьlцnbцzх szintjein.

A honlapon talбlhatу valamennyi szцveg (nйhбny bevezetх oldal kivйtelйvel) angolul van, mert fхkйnt angol nyelvы szakirodalom kompilбlбsбval бllнtottuk цssze. Tekintve, hogy a gyыjtemйny бllami vagy mбs kцzvetlen tбmogatу nйlkьli, цnkйntes munkбval jцtt lйtre, eddig arra nem volt lehetхsйg, hogy a nagy mennyisйgы szцveg magyar vбltozatban is elkйszьljцn.

A lбtogatбs megkezdйse tцbbfйle mуdon lehetsйges, nevezetesen
  • a lбtogatу бltal kйszнtett, sorba rendezett Mыvйsz Listбk (Artists) segнtsйgйvel tцrtйnх bцngйszйssel; listбk a nemzetisйg, a stнlus korszak йs a mыkцdйsi idхszak beбllнtбsбval kйszнthetхk, bбrmelyik kivбlasztбsi feltйtel szerint rendezhetхk,
  • Kйtablakos (Dual Window), цsszehasonlнtбsokat is lehetхvй tevх elrendezйsben tцrtйnх bцngйszйssel,
  • a kйpernyх aljбn mindig jelen lйvх keresх, vagy a sokoldalъ Keresх (Search) alkalmazбsбval a keresйsi feltйteleknek megfelelх kйpek megkeresйsйhez,
  • vagy
  • a Tбrlatvezetйsek (Guided Tours) valamelyik ъtvonalбnak kivбlasztбsбval.
Ha gyors benyomбst kнvбn szerezni a gyыjtemйny bemutatбsбnak mуdjбrуl, akkor a Vйletlen (Random) kapcsolatra kattintбssal vйletlenszerыen kivбlasztott 10 kйpet lбthat a gyыjtemйnybхl. A lбtogatбs gyakorlati (technikai, jogi йs egyйb) vonatkozбsaira vonatkozу felvilбgosнtбs, valamint a galйria What's new?ъjdonsбgairуl szуlу цsszesнtйs a megfelelх lapokon talбlhatу.


Kellemes idхtцltйst kнvбnunk!
Kйrjьk, tegye meg megjegyzйseit, нrjon a vendйgkцnyvbe йs vegye igйnybe a kйpeslap kьldйsi lehetхsйget.
© Web Mыvйszeti Galйria, kйszнtette Krйn Emil йs Marx Dбniel.